Πόρτο Ράφτη: Δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσης του αναψυκτηρίου της Πλαζ Αυλακίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική Δημοπρασία η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, συνολικού εμβαδού 117 τ.μ., αποτελούμενου από τον κυρίως χώρο του κτιρίου (αναψυκτηρίου), εμβαδού 24,84 τ.μ. και του στεγασμένου πέριξ αυτού χώρου, εμβαδού 92,16 τ.μ., στη θέση «ΑΥΛΑΚΙ» (Πλαζ Αυλακίου) Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, για τη λειτουργία αναψυκτηρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.

Η παραχώρηση απλής χρήσης αφορά την περίοδο από την υπογραφή του συμφωνητικού έως την 31η Μαρτίου 2021. Το αντάλλαγμα της παραχώρησης θα καταβάλλεται τμηματικά, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 235.000 ευρώ για το σύνολο της διάρκειας ισχύος της παραχώρησης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή καλής τήρησης των όρων της παραχώρησης διάρκειας έως την 31.12.2021, για ποσό ίσο με το 10% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, όπως αυτό τελικά θα καθοριστεί και θα κατακυρωθεί.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 23.500 ευρώ σε ανεπιφύλακτη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή σε Γραμμάτιο Παρακατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την καλή εκπλήρωση των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 2-3-2018 ώρα 09:30 – 10:00 Μεσογαίας.

Αντίγραφο της Διακήρυξης με το πλήρες περιεχόμενο και τους αναλυτικούς όρους αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.markopoulo.gr και χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

(ΠΗΓΗ : http://www.irafina.gr/porto-rafti-dimoprasia-gia-tin-parachorisi-chrisis-tou-anapsiktiriou-tis-plaz-avlakiou/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *